Tech reviews and news

Štandardné podmienky prijímania reklám, produkcie obsahu, sponzoringu podujatí, sociálnych a iných marketingových služieb („Podmienky“)

click fraud protection

1. Definície

1.1 „Inzerent“ znamená osobu, ktorá dáva Vydavateľovi objednávku na vloženie Inzerátu, pričom tento výraz zahŕňa akúkoľvek reklamnú agentúru podieľajúcu sa na zadávaní Inzerátu;

1.2 „Vydavateľ“ znamená TrustedReviews Limited, vydavateľ periodika (vrátane akéhokoľvek dodatku, ktorý je publikovaný, či už pravidelne alebo príležitostne, ako súčasť periodika alebo v súvislosti s ním) alebo prípadne webovej stránky (vrátane akejkoľvek zverejnenej mikrostránky, či už pravidelne alebo príležitostne, ako súčasť webovej stránky alebo v súvislosti s ňou), na ktorej alebo s ktorou sa má reklama zobrazovať alebo má objavil sa;

1.3 „Cenník“ znamená Cenník vydavateľa platný v súčasnosti a môže okrem iného zahŕňať jeho stupnica sadzieb inzercie, technické špecifikácie, termíny kopírovania a zrušenia, nastavenie štýlov a štandardov podmienky;

1.4 „Reklama“ znamená záležitosti, ktoré sa majú vytlačiť na stránku alebo samostatne vložiť, prípadne vložiť na webovú stránku (vrátane intersticiálnych reklám, bannerových reklám a mikrostránok).

2. Záruky

2.1. Inzerent zaručuje, že:

2.1.1. vo vzťahu k Inzerátu uzatvára Inzerent zmluvu s Vydavateľom ako objednávateľom, bez ohľadu na Inzerent môže konať priamo alebo nepriamo pre inú stranu ako reklamný agent alebo nákupca médií alebo ako nejaký iný zástupca kapacita;

2.1.2. reklamná kópia odovzdaná Vydavateľovi a/alebo rozmnožovanie a/alebo zverejnenie Inzerát vydavateľa v pôvodnom znení alebo ako dodatok podľa podmienky 4 musí:

2.1.3. neporuší žiadnu zmluvu ani neporuší či neporuší žiadne práva duševného vlastníctva vrátane, bez obmedzenia, autorských práv, ochrannej známky (či už zaregistrované alebo nie) alebo akékoľvek iné osobné alebo vlastnícke právo akejkoľvek osoby, alebo vyvodí zodpovednosť vydavateľa voči akémukoľvek konaniu čokoľvek;

2.1.4. vždy dodržiavať britský kódex reklamy a propagácie predaja, vrátane, ale nie výlučne, zabezpečenia legálnosti takéhoto materiálu, slušný, čestný, pravdivý, presný, úplný a pravdivý a je v súlade so všetkými ostatnými relevantnými kódexmi pod všeobecným dohľadom reklamných štandardov autorita;

2.1.5. vždy dodržiavať požiadavky všetkých príslušných právnych predpisov (vrátane podriadených právnych predpisov, zákonných pravidiel uznávané regulačné orgány a právo Európskeho hospodárskeho spoločenstva) v súčasnosti platné alebo platné v Spojených štátoch kráľovstvo; a

2.1.6. nesmú byť hanlivé, obscénne, urážlivé, hanlivé, hrozivé, hrozivé, obťažujúce, neslušné alebo porušujúce dôvernosť, súkromie autorských práv alebo akékoľvek iné práva.

2.2. Pokiaľ ide o akúkoľvek reklamu predloženú na zverejnenie, ktorá obsahuje meno alebo obrazové znázornenie (fotografické alebo iné) akejkoľvek žijúcej osoby a/alebo akúkoľvek kópiu, na ktorej žijúca osoba je alebo môže byť identifikovaná Inzerent získal oprávnenie takejto žijúcej osoby použiť také meno, vyobrazenie a/alebo kópiu, ako sú vyhotovené v uvedenom Reklama.

2.3. V súvislosti s akoukoľvek Investičnou inzerciou je Inzerent oprávnený, alebo jeho obsah schválil osoba v zmysle zákona o finančných službách z roku 1986 alebo reklamy je inak povolené podľa toho zák.

2.4. V prípade, že Inzerentom je reklamná agentúra, je na zadávanie Inzerátu u Vydavateľa splnomocnený jej klientom a ak objednávky zadáva inzercia. agentom, tieto sú akceptované len za podmienky, že vydavateľovi bude úplne zverejnená totožnosť klienta, v mene ktorého bol priestor vytvorený rezervované.

3. Odškodnenie

3.1. Inzerent odškodní vydavateľa za:

3.1.1. akékoľvek náklady, škody alebo iné poplatky, ktoré vzniknú Vydavateľovi v dôsledku akéhokoľvek nároku voči Vydavateľovi vyplývajúceho zo zverejnenia Inzerátu v súlade s Podmienkou 2 vyššie;

3.1.2. akýkoľvek nárok ktoréhokoľvek klienta Inzerenta, ktorý je reklamnou agentúrou, vyplývajúci zo zverejnenia Inzerátu zadaného takouto reklamnou agentúrou; a

3.1.3. všetky nároky, náklady, konania, požiadavky, straty, škody, výdavky alebo zodpovednosť, ktoré vzniknú priamo alebo rozumne predvídateľné ako výsledkom akéhokoľvek porušenia alebo neplnenia akýchkoľvek vyhlásení, záruk alebo iných podmienok obsiahnutých v týchto podmienkach alebo implicitných zákona.

4. Práva vydavateľa

4.1. Vydavateľ môže, bez výnimky zo záruk obsiahnutých v Podmienke 2, odmietnuť alebo požadovať úpravu akéhokoľvek umeleckého diela, materiálov a kópií pre reklamu alebo súvisiacej s Reklamy tak, aby:

4.1.1. dodržiavať právne a morálne povinnosti uložené Vydavateľovi alebo Inzerentovi; a

4.1.2. aby ste predišli porušovaniu práv tretích strán, Britského kódexu reklamnej praxe a všetkých ostatných kódexov podľa všeobecných dozor Úradu pre normalizáciu reklamy alebo výrobné a kvalitatívne špecifikácie stanovené alebo uvedené v tomto dokumente Cenník.

4.2. Vydavateľ má právo podľa vlastného uváženia odmietnuť zverejniť alebo vynechať, pozastaviť alebo zmeniť umiestnenie akéhokoľvek Inzerátu inak akceptovaného na vloženie. Vydavateľ však vynaloží primerané úsilie, aby splnil želania Inzerenta, aj keď to robí nezaručujú dátum vloženia, znenie alebo kvalitu farebnej alebo čiernobielej reprodukcie Reklama. Digitálne vydania nemusia obsahovať všetky reklamy. Toto je konkrétnejšie uvedené v potvrdení objednávky.

4.3. Vydavateľ má právo kedykoľvek zmeniť svoju stupnicu sadzby inzercie.

4.4. Ak Vydavateľ považuje za potrebné upraviť priestor alebo zmeniť dátum alebo pozíciu akéhokoľvek Inzerátu alebo prílohy alebo vykonať akúkoľvek inú úpravu, Inzerent má právo zrušiť, ak sú požadované zmeny neprijateľné, pokiaľ takéto zmeny nie sú spôsobené mimoriadnou udalosťou alebo okolnosťami, ktoré Vydavateľ nemôže ovplyvniť. Vynakladáme maximálnu starostlivosť, aby sa predišlo chybám, ale vydavateľ nemôže prevziať zodpovednosť za chyby spôsobené treťou stranou, subdodávateľmi alebo nepresnými pokynmi na kopírovanie.

4.5. Vydavateľ si vyhradzuje právo odmietnuť alebo zastaviť objednávky, zrušenie alebo prevody, pokiaľ nebudú doručené písomne nie menej ako 10 týždňov pred dátumom kopírovania pre čiernobiele a internetové reklamy a 12 týždňov pre farebné Reklamy. Prílohy nemožno zastaviť, zrušiť alebo preniesť neskôr ako 10 týždňov pred dátumom kopírovania. Trusted Reviews Limited si vyhradzuje právo účtovať celý cenník plus DPH za zrušenie akejkoľvek Inzeráty umiestnenej Inzerentom.

5. Platba

5.1. Platobné podmienky za inzerciu

5.1.1. Úverové účty musia byť zúčtované v súlade s podmienkami uvedenými na faktúre, ktoré sú striktne čisté, t. j. nepodliehajú zľave za predčasné vyrovnanie („Dátum platby“). Ak platba nebude prijatá do Dátumu platby, vydavateľ si vyhradzuje právo účtovať prirážku vo výške 3 % mesačne za zostávajúce obdobie. Okrem toho, ak by sa nejaké peniaze stali nezaplatenými („Zostatok“), potom všetky faktúry vystavené v Deň platby alebo následne Vydavateľ vo vzťahu ku všetkým účtom Inzerenta (ďalej len „Celé sumy“) sa okamžite stanú splatnými Vydavateľovi bez formálneho dopyt. Akékoľvek zhovievavosť alebo omeškanie zo strany vydavateľa s nárokom na zaplatenie Zostatku celých súm sa nebude považovať za zrieknutie sa zo strany vydavateľa. Vydavateľ si vyhradzuje právo účtovať prirážku vo výške 3 % mesačne k Celým sumám počnúc Dátumom platby.

5.1.2. Sadzby inzercie podliehajú kedykoľvek revízii a objednávky sú akceptované pod podmienkou, že cena zaväzuje iba vydavateľa pri ďalšom vydaní do tlače alebo pri ďalšej rezervácii v prípade internetovej inzercie a v prípade sadzby navýšenie, Inzerent bude mať možnosť zrušiť objednávku bez príplatku alebo pokračovať v objednávaní na upravenom inzeráte sadzba.

5.1.3. Ak zadávateľ zruší zostatok zmluvy s výnimkou okolností uvedených v Podmienkach 4.4 a 5.2, všetky nezaslúžené množstevné zľavy budú doúčtované a okamžite splatné. Vydavateľ si vyhradzuje právo na prirážky v prípade, že séria inzercií nebude dokončená v zmluvnom období.

5.1.4. Reklamné agentúry, ktoré nie sú uznané vydavateľom a inzerentmi, ktorí priamo obchodujú a nemajú obchodnú činnosť História u Vydavateľa musí zabezpečiť, aby bol účet predplatený dva týždne pred konečným dátumom kópie každého z nich Reklama.

5.1.5. Vydavateľ bude pripravený poskytnúť vybavenie účtu reklamnej agentúre, ktorú vydavateľ alebo priamy inzerent neuznáva, akonáhle predplatí a preukáže dobrý platobný záznam. Akýkoľvek kredit bude udelený až po získaní uspokojivého preverenia úverovej referenčnej agentúry a jednotlivci týmto súhlasia s tým, aby vydavateľ vykonal príslušné vyhľadávania.

5.1.6. Ak sa Inzerent zaviazal dodať prílohy alebo kreatívy, ktoré boli prijaté a schválené Vydavateľom, Vydavateľ si vyhradzuje právo účtovať plnú sadzbu dohodnutú pre vloženie, ak neprídu v dohodnutom čase, na miesto alebo vo vhodnom stave pre vkladanie.

5.1.7. Reklamným agentúram uznaným Vydavateľom umožní Vydavateľ až 15% províziu z ponuky sadzby podľa potreby za predpokladu, že platba bude vykonaná do dátumu splatnosti a všetky ostatné požiadavky budú prísne splnené s

5.1.8. Poplatky budú účtované Inzerentovi alebo jeho zástupcovi, ak budú tlačiarňam alebo poskytovateľom služieb fakturované dodatočné výrobné práce. Tieto poplatky budú v aktuálnom rozsahu dohodnutom medzi vydavateľom a jeho spracovateľským strediskom.

5.1.9. Vydavateľ si vyhradzuje právo účtovať 1% prirážku na všetku zásielkovú inzerciu a požadovať dokončenie záväzku Inzerentov.

5.1.10. Vydavateľ nebude akceptovať chýbajúce číslo objednávky ako platný dôvod nezaplatenia.

5.2. Platobné podmienky za sponzorské práva, obsah a ďalšie služby

5.2.1. Vzhľadom na služby, ktoré vám poskytujeme (vrátane akýchkoľvek sponzorských práv udelených vám alebo obsahu, ktorý poskytujeme), zaplatíte nám (alebo našim určenému zástupcovi, podľa okolností) príslušnú sumu splatnú v splátkach a v termínoch uvedených v Objednávke, alebo ak nie je uvedené v Objednávke. Objednajte, potom:

5.2.1.1. 50% pri podpise objednávky; a

5.2.1.2. zostatok všetkých Poplatkov najneskôr 30 dní pred Podujatím alebo po doručení Obsahu, ak je to relevantné.

5.2.2. Cena uvedená v objednávkovom formulári nezahŕňa žiadne výdavky, materiál a služby tretích strán, ktoré vám budeme fakturovať.

5.2.3. Všetky Poplatky nám musíte zaplatiť v plnej výške do 30 dní od dátumu na faktúre.

5.2.4. Všetky sumy, ktoré nám majú byť splatné podľa zmluvy, budú zaplatené bezplatne a bez obmedzení menovej kontroly, bankové poplatky, poplatky, clá alebo iné transakčné náklady, ktorých úhrada bude vašou jedinou zodpovednosť.

5.2.5. Nesmiete vykonávať žiadne zrážky ani započítať žiadne sumy súvisiace s Poplatkami. Akékoľvek sumy, ktoré vám dlhujeme, môžeme započítať oproti sumám, ktoré dlhujete nám.

5.2.6. Musíte zaplatiť DPH a/alebo akúkoľvek inú príslušnú daň z obratu.

5.2.7. Sme oprávnení účtovať vám úrok z akejkoľvek platby, ktorú nedostaneme v lehote splatnosti. Táto sa bude počítať na dennej báze so sadzbou 4 % ročne nad prevažujúcou základnou sadzbou našich bankárov od dátumu splatnosti platby do dátumu platby.

5.2.8. Vyhradzujeme si právo neposkytovať žiadny prvok Služieb a pozastaviť akékoľvek dodávky alebo práva, kým sa k vám nedostanete zaplatili ste nám všetky riadne splatné sumy a nebudeme zodpovední za žiadne záležitosti vyplývajúce z akéhokoľvek vášho omeškania platba.

6. Obmedzenia reklamy

6.1. Za kontrolu správnosti Inzerátu (a každého vloženia Inzerátu, ak je viac ako jedného) zodpovedá Inzerent bez toho, aby bola dotknutá Podmienka 2.4. The Vydavateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za opakovanie sa chyby v Inzeráte objednanom na viac ako jedno vloženie, pokiaľ nebude okamžite upozornený na chybu. Inzerent.

6.2. Akúkoľvek inú záležitosť alebo sťažnosť, reklamáciu alebo otázku, či už v súvislosti s Inzerátom alebo faktúrou, musí Inzerent uplatniť písomne ​​do 7 dní odo dňa (napr. môže byť) vložením inzerátu alebo v deň, kedy sa má inzerát objaviť, alebo obdržaním faktúry zadávateľovi to. Žiadna takáto sťažnosť, reklamácia alebo dotaz neovplyvní zodpovednosť Inzerenta za platbu do termínu splatnosti poplatkov vydavateľa za túto a všetky ostatné Inzeráty a na zodpovednosť vydavateľa. zodpovednosť je obmedzená na maximum podľa jeho možnosti pripísať kredit za svoj poplatok za Reklamu alebo (vo vhodnom okamihu) druhýkrát bez poplatku uverejniť Reklamu.

6.3. Vydavateľ nie je povinný dodávať poukážkové kópie alebo trhacie listy alebo tam, kde je to vhodné súbor denníka webovej stránky a ich absencia neovplyvní zodpovednosť Inzerentov za dohodnutý poplatok.

6.4. Aj keď sa vynaloží všetko primerané úsilie čo najskôr po prijatí akýchkoľvek odpovedí vydavateľom, aby sa tieto odpovede postúpili Inzerentovi alebo, ako to môže nasmerovať do služby Box. čísla alebo e-mailové adresy, vydavateľ nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s akýmikoľvek stratami alebo škodami, ktoré údajne vznikli oneskorením pri preposlaní alebo opomenutím odoslania takéhoto odpovede.

6.5. Vydavateľ nebude zodpovedný za žiadnu stratu kópie, umeleckých diel, fotografií, bannerových reklám, intersticiálnych alebo mikrostránok, obrázkov, zvuku súbory a animácie alebo iné materiály, o ktorých Inzerent zaručuje, že ich uchoval v dostatočnej kvalite a množstve na čokoľvek účel.

6.6. Ak Vydavateľ vynechá alebo pozastaví Inzerát z dôvodu, že Inzerent nezverejnil identitu jeho klienta a ponúkaných produktov/služieb nevzniká zo strany Inzerenta žiadny nárok na náhradu škody alebo porušenie zmluvy. vznikajú.

6.7. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť akékoľvek dodané súbory, ktoré nie sú v súlade s aktuálnymi štandardmi Pass4Press PDF. Akékoľvek zmeny vizuálneho vzhľadu súboru, ktoré vyplynú z týchto úprav, nie sú zodpovednosťou vydavateľa. Ak požadujete, aby vám boli zaslané zmeny a doplnenia na opätovné overenie, musíte o to formálne požiadať e-mailom. Táto služba bude spoplatnená a bude vám oznámená v čase vyžiadania.

7. Ďalšie podmienky inzercie

7.1. Podanie Inzerátu znamená súhlas s týmito Podmienkami a akýmikoľvek podmienkami, ktoré sú v nich uvedené objednávkový formulár alebo inde zo strany Inzerenta budú neplatné, pokiaľ sú v rozpore s týmito Podmienkami.

7.2. Inzerent je zodpovedný za to, aby pri rezervácii vydal potvrdenie o všetkých priestoroch alebo vložil rezervácie vydaním objednávky, ktorá jasne uvádza číslo objednávky, zverejnenie, dátum vloženia, veľkosť/popis, sadzbu, agentúrnu províziu, adresu, telefónne a faxové čísla a kontakt na agentúru/inzerenta názov.

7.3. Žiadne zrieknutie sa alebo zhovievavosť zo strany Vydavateľa nebude účinná, s výnimkou veci, v ktorej je výslovne uvedená.

7.4. Tieto Podmienky sa vzťahujú na každú zmluvu o vložení Inzerátu spolu s takými dodatočnými podmienkami (ak existujú), ktoré môžu byť uvedené v cenníku a v prípade akýchkoľvek odchýlok alebo nesúladu medzi týmito Podmienkami a podmienkami stanovenými v Sadzobníku je tento povinný prevládať.

7.5. Ak je zámerom zahrnúť do Inzerátu súťaž alebo špeciálnu ponuku tovaru, iné v porovnaní s tým, čo sa bežne spája s inzerovaným produktom, musia byť v čase doručenia úplné podrobnosti rezervácia.

7.6. Kópie poskytnuté pre časopisy tlačené litografiou a hĺbkotlačou alebo pre webové stránky musia spĺňať požiadavky vydavateľa a môže byť spoplatnená akákoľvek dodatočná práca.

7.7. V prípade kópie dodanej ako mechanický typ alebo ako priehľadná fólia vydavateľ poskytne dva korektúry, ak je to možné, za predpokladu, že budú doručené do stanoveného dátumu kópie. Akékoľvek dodatočné dôkazy budú spoplatnené. Ak je fólia dodaná inzerentom, nie sú potrebné žiadne dôkazy. Pri internetovej inzercii vydavateľ poskytne zadávateľovi na požiadanie možnosť nahliadnuť a autorizovať inzerát po jeho zhotovení a pred dátumom vloženia.

7.8. Vydavateľ môže v prípade potreby stanoviť osobitné poplatky a podmienky pre rozdelené série alebo iné špeciálne požiadavky.

7.9. Ak Vydavateľ poskytuje službu čitateľskej ankety v prospech svojich čitateľov, nie je zmluvne zaviazaný postúpiť takéto dopyty zadávateľovi.

7.10. Vydavateľ a inzerent zaručujú, že budú riadne dodržiavať všetky svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona o ochrane údajov z roku 1998 (podľa potreby), ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s touto zmluvou.

8. Všeobecné podmienky služieb

8.1. Táto klauzula platí tam, kde ste sa rozhodli pre sociálne médiá, marketing alebo všeobecné služby.

8.2. Služby Vám poskytneme v súlade so Zmluvou.

8.3. Vynaložíme primerané úsilie, aby sme splnili akékoľvek dátumy plnenia alebo míľniky uvedené v Objednávke, ale akékoľvek takéto dátumy budú len odhady a čas na vykonanie z našej strany nebude podstatný Zmluva.

8.4. Budeš:

8.4.1. spolupracovať s nami vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa Služieb;

8.4.2. poskytnúť nám včas všetky dokumenty, informácie, položky a materiály v akejkoľvek forme (či už vo vlastníctve zákazníka alebo tretej strany) požadované v objednávku alebo inak odôvodnene vyžadované nami v súvislosti so službami a zabezpečiť, aby boli presné a úplné vo všetkých podstatných ohľadoch;

8.4.3. získať a udržiavať všetky potrebné licencie a súhlasy a dodržiavať všetky príslušné právne predpisy ako vyžaduje, aby sme mohli poskytovať Služby vo všetkých prípadoch pred dátumom, kedy majú byť Služby poskytnuté začať.

9.1. Tento odsek platí tam, kde ste sa rozhodli pre práva sponzorstva.

9.2. Udelenie práv a výhrad

9.2.1. Udeľujeme a vy prijímate (a) Sponzorské práva a (b) licenciu na používanie Značiek udalostí počas Obdobia av súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve.

9.2.2. Všetky práva, ktoré vám nie sú výslovne udelené na základe zmluvy, sú vyhradené nám. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že sme vlastníkom alebo správcom práv sponzora a všetkých práv v rámci značiek udalostí.

9.2.3. Vy udeľujete a my prijímame celosvetovú, nevýhradnú, bezplatnú, sublicencovateľnú licenciu na používanie Sponzorských značiek: (a) počas Obdobia poskytovania Sponzorských práv; a (b) neustále propagovať a využívať Podujatie v akomkoľvek médiu, či už je známe alebo ešte len bude vynájdené (vrátane webovej stránky alebo aplikácie pre mobilné zariadenia).

9.3. Naše práva a povinnosti

9.3.1. Organizáciu a usporiadanie Podujatia zabezpečíme na vlastné náklady a náklady v súlade s podmienkami zmluvy.

9.3.2. Zabezpečíme, aby sa na doručovanie digitálnych podujatí používali vhodné a spoľahlivé platformy. Aby sa predišlo pochybnostiam, nebudeme zodpovední za výpadky napájania alebo širokopásmového pripojenia, ktoré sú mimo našej kontroly a sú definované ako incidenty vyššej moci. Nezodpovedáme ani za miestne výpadky elektriny alebo širokopásmového pripojenia, ktoré majú vplyv na jednotlivých sponzorov, delegátov alebo iných účastníkov.

9.3.3. Vynakladáme primerané úsilie, aby sme vám doručili alebo zabezpečili doručenie všetkých práv sponzora.

9.3.4. Potvrdzujeme, že vždy, keď to bude možné, zabezpečíme, aby boli sponzorské značky vystavené na mieste konania podujatia a Sponzorské značky sú začlenené do všetkých propagačných, reklamných a propagačných materiálov v súlade s Zmluva.

9.4. Vaše práva a povinnosti

9.4.1. Zaväzujete sa nám:

9.4.1.1. predložiť nám na náš predchádzajúci písomný súhlas, aby neboli bezdôvodne zadržiavané alebo omeškané, predprodukčné vzorky akýchkoľvek reklamných, propagačných alebo iný materiál alebo tlačová správa, ktorá vás spája s Podujatím, alebo ktorá zahŕňa Značky Podujatia, pred ich distribúciou, produkciou alebo zľava;

9.4.1.2. zabezpečiť, aby všetky materiály propagované, publikované, distribuované alebo predávané a ktoré sú spojené s podujatím alebo ktoré obsahujú značky podujatia, boli v súlade so všetkými rešpektuje vzorky schválené v súlade s podmienkou 4.1.1 a na našu písomnú žiadosť ich na vlastné náklady okamžite stiahnuť z obehu, ak tak urobia nie;

9.4.1.3. zabezpečiť, aby všetky materiály propagované, publikované, distribuované alebo predávané a ktoré sú spojené s Podujatím alebo ktoré obsahujú Značky udalostí budú bezpečné a vhodné na zamýšľané použitie a budú v súlade so všetkými príslušnými zákonmi, nariadeniami, smernicami a kódexmi v sila;

9.4.1.4. poskytnúť nám na svoje vlastné náklady a náklady všetky vhodné materiály vrátane umeleckých diel značiek sponzora vo formáte a v termínoch tlače, ktoré sme primerane určili, aby boli reprodukované pod našou kontrolou na plnenie sponzorstva práva;

9.4.1.5. nepožiadať o registráciu akejkoľvek časti Značiek udalostí alebo čohokoľvek, čo je mätúco podobné Značkám udalostí, ako ochrannej známky pre akýkoľvek tovar alebo služby;

9.4.1.6. nepoužívať Značky udalostí ani žiadnu ich časť alebo čokoľvek im zameniteľne podobné vo svojom obchodnom alebo firemnom mene ani inak, s výnimkou prípadov povolených v rámci Zmluvy;

9.4.1.7. nerobiť ani nedovoliť, aby sa urobilo čokoľvek, čo by mohlo nepriaznivo ovplyvniť alebo znížiť hodnotu ktoréhokoľvek z práv sponzorstva;

9.4.1.8. vynaložiť všetko primerané úsilie, aby sme nám pomohli chrániť Značky udalostí a vedome nerobiť, nespôsobovať ani nedovoliť, aby sa urobilo čokoľvek, čo by mohlo poškodiť alebo poškodiť alebo má potenciál poškodiť alebo poškodiť značky udalostí alebo náš nárok na značky udalostí alebo obraz udalosti, nás alebo udalosti miesto konania;

9.4.1.9. informovať nás o akomkoľvek podozrení na porušenie Značiek udalostí, ale nepodniknúť žiadne kroky alebo kroky v súvislosti s týmto podozrením z porušenia, pokiaľ vás o to nepožiadame;

9.4.1.10. aby ste nám oznámili identitu vášho nominovaného rečníka na podujatí a názov prezentácie takého rečníka, ako je čo najskôr, ako to bude primerane možné, a v každom prípade najneskôr 2 (dva) týždne pred plánovaným dátumom Udalosť.

9.4.2. Bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu nemáte žiadne právo udeliť licenciu, postúpiť alebo inak disponovať s akýmikoľvek právami sponzorstva.

9.4.3. Bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu sa nebudete zapájať do spoločných propagácií so žiadnou treťou stranou v súvislosti s Podujatím.

10. Podmienky obsahu

10.1. Tento odsek platí tam, kde poskytujeme Obsah.

10.2. Naše práva a povinnosti

10.2.1. Vynaložíme primerané úsilie na riadenie a dokončenie Projektu a dodanie
Obsah pre vás v súlade vo všetkých podstatných ohľadoch s objednávkovým formulárom.

10.2.2. Vynaložíme primerané úsilie, aby sme dodržali termíny plnenia uvedené v objednávkovom formulári,
ale akékoľvek takéto dátumy sú len odhady.

10.3. Vaše práva a povinnosti

10.3.1. Zaväzujete sa nám:

10.3.1.1. spolupracovať s nami vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa Projektu;

10.3.1.2. poskytnúť včas takýto prístup k vašim materiálom, údajom a kde
vhodné, priestory a také kancelárske priestory a iné zariadenia ako my
žiadosť; a

10.3.1.3. poskytnúť včas také informácie, ktoré požadujeme, a zabezpečiť, aby také boli
informácie sú presné vo všetkých podstatných ohľadoch.

10.3.2. Ak je splnenie našich povinností zo Zmluvy bránené alebo oneskorené akýmkoľvek úkonom resp
vynechaním vás alebo vašich agentov, subdodávateľov alebo zamestnancov budete za každých okolností
povinní zaplatiť nám na požiadanie všetky primerané náklady, poplatky alebo straty, ktoré nám vzniknú alebo vzniknú
(vrátane, bez obmedzenia, akýchkoľvek priamych, nepriamych alebo následných strát, ušlého zisku a straty
reputácie, straty alebo poškodenia majetku, zranenia alebo smrti akejkoľvek osoby a straty
príležitosť nasadiť zdroje inde), ak potvrdíme takéto náklady, poplatky a
straty vám písomne.

10.3.3. Bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu nebudete kedykoľvek odo dňa uzatvorenia zmluvy do
uplynutím šiestich mesiacov od dokončenia Obsahu nás vyžiadať alebo odlákať alebo
zamestnávať alebo sa pokúšať zamestnať akúkoľvek osobu, ktorá je alebo bola nami zamestnaná ako zamestnanec resp
subdodávateľa, okrem toho, že neporušíte túto podmienku 5.3, ak si prenajmete naše
zamestnanca alebo subdodávateľa v dôsledku náborovej kampane, ktorá nie je špecificky zameraná
našich zamestnancov alebo subdodávateľov. Akýkoľvek nami udelený súhlas v súlade s touto podmienkou
bude podmienené tým, že nám na požiadanie zaplatíte sumu zodpovedajúcu 20 % aktuálneho ročného obdobia
odmenu nášho zamestnanca alebo subdodávateľa alebo, ak je vyššia, 20 % z ročnej odmeny
vyplatiť takémuto zamestnancovi alebo subdodávateľovi.

10.4. Práva duševného vlastníctva

10.4.1. Budeme vlastniť všetky práva duševného vlastníctva a všetky ostatné práva na obsah pod značkou TR. Pokiaľ nie je v Objednávkovom formulári uvedené inak, týmto vám udeľujeme licenciu na všetky takéto práva bezplatne a neexkluzívne, neprenosné a na celosvetovom základe: (i) reprodukovať Obsah označený ako TR ako celok v nezmenenej podobe, výlučne v súvislosti s tvoja vec; ii) na obdobie nepresahujúce 12 mesiacov.

10.4.2. Nebudete udeľovať sublicencie ani vyvíjať, uvádzať na trh alebo distribuovať obsah označený TR, ani z neho vytvárať odvodené diela, či už ako celok alebo sčasti, akéhokoľvek o právach udelených na obsah označený ako TR alebo subdodávateľské zmluvy na akékoľvek aspekty využívania práv naň licencovaných bez nášho predchádzajúceho písomného súhlas.

10.4.3. Všetky práva duševného vlastníctva a všetky ostatné práva na obsah tretích strán zostanú tretej strane. Udeľujeme vám (alebo pre vás zaobstaráme) neprenosnú, nevýhradnú licenciu na používanie obsahu tretích strán na obdobie na území výlučne za účelom, v každom prípade tak, ako je uvedené v Objednávkovom formulári a v súlade s podmienkami tretieho párty.

10.4.4. Nebudete udeľovať sublicencie ani rozvíjať obsah tretích strán, ani z neho vytvárať odvodené diela, či už ako celok alebo sčasti, žiadneho z práva udelené na Obsah tretích strán alebo subdodávateľské zmluvy na akékoľvek aspekty využívania práv, ktoré sú naň licencované, bez nášho predchádzajúceho písomného súhlas.

10.4.5. Vzhľadom na sumy, ktoré zaplatíte, vám týmto prideľujeme absolútne všetky práva duševného vlastníctva na celom svete existujúci v Inom obsahu počas celého obdobia vrátane akýchkoľvek obnovení, vrátení, oživení a rozšírenia.

11. Obmedzenie zodpovednosti

11.1. Táto podmienka stanovuje našu a celú vašu finančnú zodpovednosť (vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek zodpovednosti za činy resp opomenutia našich (alebo vašich, podľa potreby) zamestnancov, zástupcov a subdodávateľov) voči nám (alebo vám, podľa potreby) v súvislosti s z:

11.1.1. akékoľvek porušenie Zmluvy, ku ktorému dôjde;

11.1.2. akékoľvek použitie akýchkoľvek práv, ktoré vám pridelíme na základe zmluvy; a

11.1.3. akékoľvek zastupovanie, zavádzanie (či už nevinné alebo nedbanlivé), vyhlásenie alebo delikt alebo opomenutia (vrátane, bez obmedzenia, nedbanlivosti) vzniknutých na základe alebo v súvislosti s Zmluva.

11.2. Nič v týchto podmienkach nevylučuje našu alebo vašu zodpovednosť za:

11.2.1. smrť alebo zranenie spôsobené našou nedbalosťou; alebo

11.2.2. podvodom alebo podvodným zavádzaním.

11.3. S výhradou podmienky 1 a podmienky 10.2:

11.3.1. ani my, ani vy za žiadnych okolností nenesieme zodpovednosť, či už v prípade deliktu (vrátane, bez obmedzenia, za nedbalosť alebo porušenie zákonnej povinnosti z akéhokoľvek dôvodu), zmluvu, nepravdivé vyhlásenie (nevinné alebo nedbalé) alebo inak pre:

11.3.1.1. strata zisku; alebo

11.3.1.2. strata podnikania; alebo

11.3.1.3. vyčerpanie goodwillu alebo podobné straty; alebo

11.3.1.4. strata predpokladaných úspor; alebo

11.3.1.5. strata tovaru; alebo

11.3.1.6. strata zmluvy; alebo

11.3.1.7. strata používania; alebo

11.3.1.8. strata alebo poškodenie údajov alebo informácií; alebo

11.3.1.9. akékoľvek špeciálne, nepriame, následné alebo čisté ekonomické straty, náklady, škody, poplatky alebo výdavky.

11.3.2. každá naša a vaša celková zodpovednosť v zmluve, delikt (vrátane, bez obmedzenia, nedbanlivosti alebo porušenia zákonnej povinnosti, nech už vzniknú akokoľvek), skresľovanie (či už nevinné) alebo z nedbanlivosti), vrátenie alebo iné, vzniknuté v súvislosti s plnením alebo zamýšľaným plnením zmluvy, bude obmedzené na sumu zaplatenú podľa Zmluva.

12. Termín a ukončenie

12.1. Táto zmluva sa začína dňom a bude pokračovať počas licenčného obdobia, keď automaticky bez upozornenia uplynie.

12.2. Bez toho, aby bola dotknutá všeobecnosť vyššie uvedeného, ​​ktorákoľvek zmluvná strana môže písomným oznámením ukončiť túto dohodu, ak:

12.2.1. ktorákoľvek zo strán nezaplatí žiadnu sumu splatnú podľa tejto zmluvy v deň splatnosti platby a zostane v omeškaní najmenej 7 dní po tom, čo bola písomne ​​upozornená na vykonanie takejto platby;

12.2.2. zmluvná strana sa dopustí závažného porušenia tejto zmluvy, ktoré nie je napravené do 7 dní od písomného oznámenia od zmluvnej strany, ktorá nie je v omeškaní a požaduje nápravu; alebo

12.2.3. strana nespláca svoje dlhy v čase splatnosti alebo pozastaví alebo prestane podnikať (alebo hrozí, že bude podnikať) alebo prijme uznesenie, alebo súd rozhodne nariadiť jeho likvidáciu inak ako na účely bona fide rekonštrukcie alebo zlúčenia, alebo správcu, správcu alebo správcu v mene pre podnik alebo jeho časť je určený veriteľ alebo nastanú okolnosti, ktoré oprávňujú súd alebo veriteľa ustanoviť prijímač.

12.3. Po uplynutí platnosti alebo vypovedaní tejto zmluvy z akéhokoľvek dôvodu a podľa akýchkoľvek výslovných ustanovení uvedených inde v tejto zmluve:

12.3.1. akýkoľvek nezaplatený zostatok dohodnutého poplatku sa okamžite stane splatným spolu so všetkými nevyrovnanými sumami, ktoré má držiteľ licencie zaplatiť poskytovateľovi licencie;

12.3.2. všetky práva a licencie udelené podľa tejto zmluvy zanikajú;

12.3.3. držiteľ licencie prestane používať ponuku a značku.

13. Záruky a odškodnenie

13.1. Poskytovateľ licencie zaručuje, že je vlastníkom ponuky a značky.

13.2. Držiteľ licencie zaručuje poskytovateľovi licencie, že:

13.2.1. spôsob, akým držiteľ licencie používa cenovú ponuku a značku, neporuší žiadnu zmluvu ani neporuší ani neporuší žiadne intelektuálne vlastnícke práva alebo akékoľvek iné osobné alebo vlastnícke právo akejkoľvek osoby alebo vyvodiť zodpovednosť poskytovateľa licencie voči akémukoľvek konaniu čokoľvek;

13.2.2. Použitie nesmie byť hanlivé, obscénne, urážlivé, hanlivé, výhražné, hrozivé, obťažujúce, neslušné alebo porušujúce dôverné, autorské, súkromie alebo akékoľvek iné práva;

13.2.3. má plnú kapacitu, oprávnenie a všetky potrebné licencie, povolenia a súhlasy na uzavretie a plnenie tejto zmluvy;

13.2.4. túto zmluvu uzatvára riadne oprávnený zástupca držiteľa licencie;

13.2.5. podnikne také kroky, ktoré môže primerane požadovať poskytovateľ licencie na zabezpečenie a ochranu práv duševného vlastníctva a akýchkoľvek iných práv v rámci cenovej ponuky a/alebo značky;

13.2.6. okamžite poskytne úplné podrobnosti poskytovateľovi licencie hneď, ako sa dozvie o akomkoľvek skutočnom alebo hroziacom nároku akejkoľvek tretej strany v súvislosti s cenovou ponukou a/alebo značkou; a

13.2.7. pri plnení svojich záväzkov podľa tejto zmluvy vynaloží všetku náležitú starostlivosť a zručnosti.

13.3. Poskytovateľ licencie v najväčšom rozsahu povolenom zákonom nezodpovedá držiteľovi licencie za žiadne náklady, výdavky, stratu alebo škodu (či už priame, nepriame alebo následné, či už ekonomické alebo iné) vyplývajúce z uplatňovania práv držiteľa licencie, ktoré mu boli udelené podľa Dohoda.

13.4. Nadobúdateľ licencie odškodní poskytovateľa licencie za všetky záväzky, náklady, výdavky, škody a straty (vrátane, ale nie výlučne, akýchkoľvek priame, nepriame alebo následné straty, ušlý zisk, strata dobrého mena a všetky úroky, penále a právne náklady (vypočítané v plnej výške na základe náhrady škody) a všetky ostatné primerané profesionálne náklady a výdavky), ktoré poskytovateľ licencie utrpel alebo ktoré mu vznikli v súvislosti alebo v súvislosti s:

13.4.1. uplatňovanie práv nadobúdateľa licencie udelených na základe tejto zmluvy, vrátane akéhokoľvek nároku vzneseného voči poskytovateľovi licencie skutočné alebo údajné porušenie práv duševného vlastníctva tretej strany vyplývajúce z alebo v súvislosti s nimi tým;

13.4.2. porušenie alebo nedbalé plnenie alebo neplnenie tejto zmluvy, vrátane akýchkoľvek nárok na zodpovednosť za produkt týkajúci sa kotovaných produktov vyrobených, dodaných alebo uvedených do používania spoločnosťou držiteľ licencie;

13.4.3. presadzovanie tejto dohody; alebo

13.4.4. akýkoľvek nárok vznesený voči poskytovateľovi licencie treťou stranou v súvislosti so smrťou, zranením osôb alebo poškodením majetku v dôsledku alebo v súvislosti s chybným citovaným Produkty, v rozsahu, v akom je chyba v Kótovaných produktoch spôsobená konaním alebo opomenutím Nadobúdateľa licencie, jeho zamestnancov, zástupcov, sublicencií alebo subdodávateľov.

14. generál

14.1. Každá zmluvná strana musí a vynaloží všetko primerané úsilie, aby zabezpečila, že akákoľvek potrebná tretia strana bezodkladne vyhotoviť také dokumenty a vykonať také úkony, ktoré možno primerane požadovať, aby sa to v plnej miere prejavilo dohoda.

14.2. Nadobúdateľ licencie nie je oprávnený postúpiť alebo sublicencovať alebo spoplatniť túto zmluvu alebo akékoľvek zo svojich práv alebo povinností bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa licencie. Poskytovateľ licencie môže kedykoľvek po predchádzajúcom písomnom upozornení vydavateľa postúpiť alebo udeliť sublicenciu alebo účtovať túto zmluvu alebo akékoľvek zo svojich práv alebo povinností.

14.3. Žiadna zo strán sa nebude považovať za porušenie alebo omeškanie z dôvodu akéhokoľvek zásahu vyššej moci, štrajku, výluka, uzamknutie, pandémia, akt vlády alebo iného orgánu alebo akákoľvek príčina, ktorá presahuje jej primeranosť ovládanie. V takom prípade zmluvné strany okamžite av dobrej viere spolu konzultujú, aby našli spôsoby prekonania ťažkostí.

14.4. Akékoľvek oznámenie poskytnuté zmluvnej strane na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou bude v písomnej forme a bude: doručené osobne alebo predplatením prvotriednou poštou alebo inou službou doručenia nasledujúci pracovný deň do jej sídla (ak ide o spoločnosť) alebo hlavného miesta podnikania (v akomkoľvek iný prípad); alebo zaslané e-mailom na adresu uvedenú v objednávkovom formulári. Akékoľvek oznámenie sa považuje za prijaté: a) ak je doručené osobne, v čase, keď je oznámenie zanechané na správnej adrese; (b) ak sú odoslané vopred predplatenou poštou prvej triedy alebo inou doručovacou službou nasledujúci pracovný deň, o 9:00 druhého pracovného dňa po odoslaní; alebo (c) ak sa odošle e-mailom, v čase prenosu, alebo ak tento čas spadá mimo pracovnej doby v mieste prijatia, v čase obnovenia pracovnej doby. V tomto článku sa pracovnými hodinami rozumie pondelok až piatok od 9:00 do 17:00 v deň, ktorý nie je štátnym sviatkom v mieste prijatia.

14.5. Každá zmluvná strana sa zaväzuje, že počas trvania Zmluvy a počas obdobia piatich rokov po ukončení alebo uplynutí platnosti Zmluvy neprezradí žiadnej osobe žiadne dôverné informácie. informácie týkajúce sa podnikania, záležitostí, zákazníkov, klientov alebo dodávateľov druhej strany s výnimkou, že ktorákoľvek strana môže prezradiť dôverné informácie druhej strany: (a) svojmu zamestnanci, úradníci, zástupcovia, dodávatelia, subdodávatelia alebo poradcovia, ktorí potrebujú poznať takéto informácie na účely výkonu práv strany alebo plnenia jej povinností podľa Dohody. Každá zmluvná strana zabezpečí, aby jej zamestnanci, úradníci, zástupcovia, dodávatelia, subdodávatelia alebo poradcovia, ktorým zverejňuje dôverné informácie druhej zmluvnej strany, dodržiavali toto ustanovenie; a (b) ako to môže vyžadovať zákon, súd príslušnej jurisdikcie alebo akýkoľvek vládny alebo regulačný orgán. Žiadna zo zmluvných strán nepoužije dôverné informácie druhej zmluvnej strany na iný účel, ako je uplatňovanie svojich práv a plnenie povinností vyplývajúcich zo Zmluvy alebo v súvislosti s ňou.

14.6. Táto zmluva obsahuje celú dohodu medzi zmluvnými stranami s ohľadom na jej predmet. Každá strana súhlasí s tým, že nebude mať žiadne opravné prostriedky v súvislosti s akýmkoľvek vyhlásením, vyhlásením, uistením alebo zárukou (či už urobenými nevinne alebo z nedbanlivosti), ktoré nie sú uvedené v zmluve. Každá strana súhlasí s tým, že nebude mať žiadny nárok na nevinné alebo nedbanlivé uvedenie do omylu alebo nesprávne uvedenie z nedbanlivosti na základe akéhokoľvek vyhlásenia v zmluve.

14.7. Túto zmluvu nemožno meniť, meniť ani meniť inak, ako písomným dokumentom, ktorý riadne podpíše každá zo zmluvných strán.

14.8. Žiadne zlyhanie alebo omeškanie zo strany strany pri uplatnení akéhokoľvek práva alebo opravného prostriedku poskytnutého v rámci zmluvy alebo zákona nepredstavuje vzdanie sa práva tohto alebo akéhokoľvek iného práva alebo opravného prostriedku, ani nebude brániť alebo obmedzovať ďalší výkon tohto alebo akéhokoľvek iného práva alebo opravného prostriedku.

14.9. Ak sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy považuje za neplatné alebo nevymáhateľné, toto ustanovenie (pokiaľ je neplatné alebo nevymáhateľné) nenadobudnú žiadny účinok a budú sa považovať za nezahrnuté do tejto zmluvy, ale bez toho, aby sa tým zrušila platnosť ktoréhokoľvek z ostatných ustanovenia.

14.10. Osoba, ktorá nie je zmluvnou stranou tejto dohody, nebude mať podľa zákona o zmluvách (právach tretích strán) z roku 1999 žiadne práva na uplatnenie ktorejkoľvek podmienky tejto dohody. Toto ustanovenie nemá vplyv na žiadne právo alebo prostriedok nápravy akejkoľvek osoby, ktorý existuje alebo je dostupný inak ako podľa tohto zákona.

14.11. Táto zmluva sa bude riadiť a vykladať v súlade so zákonmi Anglicka a Walesu, ktorých súdy budú mať výlučnú právomoc.

Google Pixel Fold bol objavený v New Yorku

Google Pixel Fold bol objavený v New Yorku

Google Pixel Fold mohol byť práve objavený v New Yorku, čo je ďalším znakom toho, že spustenie sa...

Čítaj Viac

Remington F6 Style Series Aqua Foil Holiaci strojček F6000 recenzia; Jeden na cestu

Remington F6 Style Series Aqua Foil Holiaci strojček F6000 recenzia; Jeden na cestu

VerdiktMožno nebude schopný konkurovať veľkým chlapcom, pokiaľ ide o veľmi hladké oholenie, ale h...

Čítaj Viac

Tu je návod, ako môžete získať ponuku na iPhone 14 Pro len za 799 £

Tu je návod, ako môžete získať ponuku na iPhone 14 Pro len za 799 £

Máte záujem o zabezpečenie ponuky iPhone 14 Pro len za 799 £? Giffgaff má pre vás riešenie.Operát...

Čítaj Viac

insta story